BỘ LỌC

AQUA CERAMIC

AQUAFEEL

SATIS G type

SATIS G type

PREUS LS

Sensor integrated stall Urinal U-A11AP
(Bồn tiểu đứng gắn cảm biến U-A11AP)

Wash basin Counter

Public many functions Restroom
(Phòng vệ sinh công cộng đa năng)

L.C

CHROMARE / NORMARE

Heating Automatioc
(Vòi nhiệt tự động)